12 m?u áo vest n? ??p nh?t dành cho ng??i m?p béo

Nh?ng cô nàng có thân hình m?p béo th??ng r?t m?c c?m vì thân hình không m?y thon g?n c?a mình. Vì thân hình quá kh? nh? v?y mà các b?n n? c?ng g?p khó kh?n trong vi?c ch?n m?t m?u áo vest ??p ?? ?i làm ho?c ?i ch?i . Vì v?y, trong bài vi?t này mình xin gi?i thi?u 12 m?u áo vest n? ??p nh?t dành riêng cho nh?ng ng??i m?p béo .
1. Áo vest tay l?ng xanh d??ng c? cách ?i?u tr? trung

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-1 V?i chi?c áo vest này , b?n hãy c? t? tin vì khi b?n m?c nó, b?n s? trông tr? trung, thon th? và n?ng ??ng h?n r?t nhi?u. Và t?t nhiên ng??i nhìn s? quên ?i thân hình bánh bao c?a b?n thôi.

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-1.1 2. Áo vest tay l? xanh da tr?i nh? nhàng ??n gi?n

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-2 Tuy ??n gi?n, nh?ng khi di?n nó lên, b?n m?i th?t s? bi?t r?ng chi?c áo này th?t s? dành cho mình b?i nó không ch? che ?i khuy?t ?i?m thân hình ú nu b?ng dáng áo suông mà tông màu xanh nh? nhàng còn giúp b?n trông thanh thoát h?n.
3.Ph?i ?? tho?i mái v?i áo vest ?en ??n gi?n, tr? trung

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-3 Tuy ki?u dáng h?t s?c truy?n th?ng và ??n gi?n nh?ng l?i vô cùng tr? trung và d? dàng ph?i ?? v?i nhi?u lo?i t? váy, áo, set ?? mà v?n ??p tho?i mái.

4.Sang tr?ng, quý phái v?i áo vest n? ?? c? tròn cách ?i?u

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-4 Chi ti?t c? tròn cách ?i?u cùng dáng áo cách tân khi?n thân hình tròn tr?nh c?a b?n l?i tr? nên sang tr?ng, quý phái v?i chi?c áo vest cách tân này.
5. T??i tr? h?n v?i áo vest cách tân gam màu xanh coban giúp vóc dáng thon g?n

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-5 Chi?c áo vest xanh coban này khá ??n gi?n nh?ng l?i ???c nh?n nhá thêm chi ti?t xòe nhún ?uôi cá hai bên hông giúp vóc dáng trông thon g?n h?n khi m?c và tr? trung, g?n gàng h?n.
6. D?u dàng v?i áo vest dài tay màu tím pastel th? m?ng

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-6 Tuy chi?c áo không cách tân gì nhi?u , ??n gi?n nh?ng l?i r?t hút m?t nhòe tông màu tím pastel nh? nhàng, th? m?ng, quên ?i thân hình ú nu c?a b?n.7. Tho?i mái mix ??m v?i chi?c áo vest n? dài tay ??n gi?n mà ??p

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-7 Chi?c áo vest n? dài tay này, v?i ki?u dáng ??n ,gi?n, dáng suông che ?i khuy?t ?i?m mình m?p c? b?n, nó còn r?t phù h?p ?? ph?i ?? n?a ??y.
8. N?ng ??ng, t??i tr? h?n v?i áo vest c? cách ?i?u màu xanh lá

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-8 Nh? có chi ti?t c? áo cách ?i?u cùng tông màu và dáng áo thì tr? và hi?u qu? che khuy?t ?i?m h?t s?c, chi?c áo này ch?c ch?n s? là m?t s? l?a ch?n ?úng ??n cho cô nàng m?p nào thích s? ??n gi?n, t??i tr? mà ??p.

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-8.1 9. N? tính, d?u dàng v?i áo vest ton h?ng cam , ??n gi?n mà n?i b?t

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-9 V?i ton màu h?ng cam v?a ph?i v?a d?u dàng, ?i?u ?à, tr? trung mà còn che ?i vòng eo bánh bèo c?a b?n c?c k? h?u d?ng b?i s? d?u dàng, n? tính ?ã ?ánh l?c h??ng ng??i nhìn, khi?n cho h? quên ?i thân hình ú nu mà ch? th?y ???c s? d?u ?i?u ?à, n? tính toát ra t? b?n.
10. Áo vest c? hai ve c?nh tròn v?i s?c h?ng tr? trung, d?u dàng

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-10 Áo vest màu h?ng v?i chi?c c? hai ve ???c cách ?i?u thay vì c?nh vông truy?n th?ng, chi?c áo vest ???c thay th? b?ng c?nh tròn t?o s? d?u dàng, m?m m?i h?n cùng tông màu h?ng thêm n? tính, tr? trung.
11. N?i b?t h?n v?i áo vest xanh c? hai ve c?nh tròn

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-11 C?ng v?i ki?u dáng gi?ng v?i thi?t k? áo vest n? ? trên, nh?ng thay vì s? d?u dàng, n? tính, ?i?u ?à c?a s?c h?ng sen thì chi?c áo này l?i t??i tr?, n?ng ??ng h?n v?i ton xanh kem.
12. M? màng s?c thu v?i áo vest n? tay dài, dáng suông màu vàng c?m

ao-vest-nu-cho-nguoi-map-beo-12 S?c vàng xanh c?m làm ng??i ta liên t??ng ??n mùa thu ??p m? màng ???c tái hi?n qua chi?c áo vest này. Ch?c ch?n r?ng b?n s? trông n? tính, d?u dàng h?n ra nhi?u ??y.
?ó là 12 m?u áo vest ??p nh?t dành riêng cho nh?ng cô nàng có vòng eo bánh bèo, bánh bao, che ?i khuy?t ?i?m chi?t ?? và làm n?i b?t nh?ng nét ??p ti?m ?n trong b?n.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *