5 ki?u khoác d? c? tròn cho quý cô thanh l?ch

Áo khoác d? c? tròn ?ã ???c bi?t ??n t? lâu. V?y ?i?u gì giúp cho ki?u áo này v?n có s?c hút mãnh li?t trong gi?i m? ?i?u th?i trang ??n v?y? ?ó chính b?i s? quý phái và thanh l?ch b?i ph?n mà nó mang ??n cho ng??i m?c. Khoác trên mình chi?c áo d? c? tròn, b?n s? bi?n thanh m?t quý cô th?i th??ng ??y cu?n hút. D??i ?ây là 5 ki?u áo d? c? tròn n?i b?t mùa ?ông n?m nay.

1.Khoác d? c? tròn dáng dài màu tím :

ao-khoac-da-nu-co-tron-1
Chi?c áo có dáng dài trên g?i, ôm v?a ph?i c? th?. D?c thân là hàng cúc nh? cùng túi b?n to hai bên thân. V?i vi?c s? d?ng tông màu tím nh?t cùng vi?n lông c? tay và c? áo, thi?t k? ?em t?i cho ng??i m?c m?t v? quý phái và thanh l?ch hút ánh nhìn.

2.Khoác d? c? tròn v?t chéo màu xanh c?mao-khoac-da-nu-co-tron-2

M?u thi?t k? có ki?u dáng khá b?t m?t v?i nh?ng ???ng n?i thân ?n t??ng. Thêm vào ?ó vi?c s? d?ng tông màu vàng cát cùng v?t chéo khuy l?ch m?nh m? khi?n m?u áo tr? nên th?t cá tính và th?i th??ng. Vì v?y b?n ch? nên ph?i cùng chi?c túi hay ?ôi giày mang phong cách ?i?u ?à, th? c?m m?t chi?c clutch màu kem s?a xem, s? r?t n?i b?t và th?i trang ??y.

3.Khoác d? c? tròn n?i tà trong su?t:

ao-khoac-da-nu-co-tron-3
B?n th?y thi?t k? này th? nào? R?t phá cách ?úng không? ?ây chính là m?u áo ???c s?n lung nhi?u nh?t nh?ng ngày qua. Áo có ki?u dáng vô cùng m?i l? v?i áo d? l?ng dài tay n?i cùng ta voan trong su?t. Tông áo s? d?ng 2 gam màu ?en tr?ng cùng ???ng bo mép áo g?n gàng. V?i chi?c áo này, b?n nên c?m theo m?t chi?c clutch size to cùng tông áo ph?i cùng qu?n tr?ng s?n g?u thì ??m b?o ch?t mi?n bàn luôn.

4.Khoác d? c? tròn dài tay màu h?ng :

ao-khoac-da-nu-co-tron-4
Chi?c áo ???c may ki?u dáng dài v?a ph?i, c? r?ng, túi size to dáng d?c hai bên thân. ?i?m nh?n c?a áo là chi ti?t c?u vai, khuy b?n to cùng ???ng vi?n mép ?en n?i b?t trên n?n h?ng t??i hút m?t. Khoác m?u áo này lên ng??i, b?n s? tr? nên vô cùng tr? trung, n? tính.

5.Khoác d? c? tròn tà d?p ren:

ao-khoac-da-nu-co-tron-5
Thi?t k? s? d?ng tông màu kem s?a r?t trang nhã. Thêm vào ?ó còn có ph?n ren d?p n?i vi?n hoa tráng b?n to ? gi?a cô cùng quý phái. Tip nh? cho b?n là nên ph?i cùng váy ?en hoa tr?ng cùng túi ?en vi?n vàng ánh kim dáng c?ng nhé, s? r?t sang tr?ng và hút ánh nhìn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *