5 m?u khoác d? n? ?m áp cho mùa ?ông l?nh giá

Áo khoác d? tr??c kia, khi mà nghành công nghi?p th?i trang ch?a phát tri?n, ch? ???c bi?t ??n nh? m?t th? ?? gi? ?m c? th?. Nh?ng ngày nay, nó không ??n thu?n nh? v?y n?a, mà tr? thành nh?ng b? cánh th?i trang không th? thi?u trong t? qu?n áo c?a ch? em ph? n? m?i khi ?ông v?. D??i ?ây mình xin gi?i thi?u 5 m?u khoác d? n? tuy?t ??p ?ang là ?iên ??o th? tr??ng may m?c nh?ng ngày qua.

1.Áo khoác d? Dáng dài c? vest:
Áo có thi?t k? dáng dài v?a ph?i, c? vest b? nh?, tay dài, 2 khuy 2 hàng ?ính d?c thân. ?i?m thu hút c?a áo chính b?i mà xanh da tr?i thanh l?ch cùng túi gi? dáng chéo phía ng?c. V?i ki?u áo này, b?n nên ph?i cùng áo trong màu tr?ng ho?c có h?a ti?t ?a màu s? r?t h?p và b?t m?t.

ao-khoac-da-nu-co-vest-dep-1
2.Khoác d? dáng dài th?t n?:

ao-khoac-da-nu-co-vest-dep-2M?u áo s? d?ng toàn b? ??n s?c nâu c? ?i?n. C? áo ki?u vest, tay dài, hai túi dáng d?c bên thân cùng th?t l?ng vài cùng màu ? eo r?t n? tính. ?ây là s? l? ch?n tuy?t v?i cho nh?ng ai mu?n khoe khéo vòng eo thon c?a mình. Ph? ki?n ph?i phù h?p là áo trong màu ?en cùng qu?n da ?en bóng nhé.

3.Khoác d? dáng dài không c?:

ao-khoac-da-nu-co-vest-dep-3B?n th?y m?u thi?t k? này th? nào? R?t ??p ph?i không? ?úng v?y nó r?t ??p vì th? mà tr? thành m?u áo hot nh?t tu?n qua. Áo khá dài, qua ??u g?i, dáng h?i suông, không c?, dài tay. ?i?m nh?n c?a m?u áo là ph?n n?p cài ? eo r?t sang tr?ng r?t tôn dáng n?i b?t trên n?n xám lông chu?t quý phái. Khoác chi?c áo d? ?m áp, qu?ng thêm chi?c kh?n v? ?en m?m m?i, thêm chi?c túi dáng c?ng cùng ?ôi gót nh?n ?en quy?n r?, b?n s? tr? nên kiêu kì th?i th??ng ?úng chu?n quý cô.

4.Khoác d? c? vest xanh lá m?

ao-khoac-da-nu-co-vest-dep-4
Chi?c áo ???c thi?t k? mang h?i h??ng c? ?i?n ?i c? vest size truy?n th?ng, dáng dài v?a ph?i khuy ??n chi?c ? ph?n eo, túi dáng chéo hai bên hông. ?i?m nh?n c?a m?u áo chính là t? màu xanh b? ??i hoài c? ??y s?c hút. Ph? ki?n ph?i ?? phù h?p là áo len ?en kim tuy?n cùng b?t da cao c? cùng màu.

5.Khoác d? c? vest to dáng dài:

ao-khoac-da-nu-dep-5Thêm m?t m?u áo khoác d? ki?u truy?n th?ng n?a cho b?n. Chi?c áo có thi?t k? khá ??n gi?n n?u không mu?n nói là t?i gi?n v?i c? vest b? r?ng, dài tay, dáng dài. Tuy nhiên t?i gi?n không có ngh?a là ??n ?i?u. V?i vi?c s? d?ng tông ?en tuy?n cùng ki?u dáng không c?u kì, chi?c giúp cho ng??i m?c toát lên s?c hút r?t riêng bí ?n quy?n r? mà v?n n? tính thanh sang.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *