6 m?u qu?n tây n? ??p k?t h?p v?i vest công s? c?c chu?n

T? lâu nh?ng chi?c qu?n tây n? hay g?i là qu?n âu ?ã ???c ?a chu?ng b?i tính ?a d?ng v? ki?u dáng, màu s?c và m?u mã. Nó c?ng ???c ?a chu?ng h?n c?ng vì d? k?t h?p v?i nh?ng lo?i trang ph?c nh? áo s? mi , áo vest ?? ?i làm. Vì v?y trong bài vi?t này chúng ta s? ?? c?p t?i 6 m?u qu?n tây ??p và cách k?t h?p chúng v?i áo vest công s? c?c chu?n nhé.
quan-tay-nu-1

Qu?n tây n? màu ?en style Hàn Qu?c dáng l?ng tr? trung 

 M?u qu?n tây ??u tiên này h?t s?c ??n gi?n. V?i màu ?en cùng dáng suông không quá bó sát t?o c?m giác ??n gi?n, tr? trung, thanh l?ch. V?i m?t chi?c qu?n ??n gi?n nh? th? này b?n có th? m?c v?i áo vest dáng dài hay ng?n, màu t?i hay sáng ??u h?p nhé.
quan-tay-nu-2Qu?n tây n? màu ghi x?p ly sang tr?ng , l?ch lãm

Chi?c qu?n tây màu xám này mang l?i v? thanh l?ch, sang tr?ng, nhã nh?n cho ng??i m?c. N?u nh? k?t h?p v?i m?t chi?c áo vest dáng dài ton t?i có v? n?ng ??ng, tr? trung thì s? h?p h?n c?.quan-tay-nu-3Qu?n tây ch?t li?u kaki màu nude kem nh? nhàng , quy?n r?

??i v?i chi?c qu?n tây màu kem này b?n nên ch?n m?t chi?c áo vest dáng dài ton sáng n?u mu?n s? ng?t ngào, d?u dàng.

quan-tay-nu-4Ki?u qu?n tay ?ng suông r?ng cá tính không kém ph?n sành ?i?u

V?i chi?c qu?n tây ?ng r?ng này, b?n có th? t?o phong cách tr? trung, quý phái nh? k?t h?p v?i m?t chi?c áo vest dáng dài tông màu t?i, có th? là h?i r?ng m?t chút và c?ng có chút là l? nh? chi?c qu?n nhé.
quan-tay-nu-5 Chi?c qu?n tây bó g?u màu tr?ng sáng nh? th? này, s? tuy?t v?i h?n c? là b?n ch?n cho mình m?t chi?c áo vest dáng ng?n ho?c dài ??u ???c nh?ng hãy ch?n màu t?i ?? ?em l?i s? tr? trung, phong cách.
quan-tay-nu-6Qu?n tây n? màu tr?ng ?ng côn ki?u legging n? tính
Ho?c v?i dáng bó sát làm t?ng thêm s? n?ng ??ng, xì tin nh? th? này c?ng v?y.
?ó là 6 m?u qu?n tây tiêu bi?u mà b?n có th? ph?i v?i nhuãng lo?i áo vest sao cho h?p nh?t, ??p nh?t, n?i b?t ch?n công s?. Chúc b?n ch?n ???c nhwuxng chi?c qu?n tây ?ng ý và ph?i cho mình nh?ng set ?? th?t ??p.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *