8 ki?u áo vest tay l? tr? trung xinh x?n cô gái nào c?ng mê

Trong các lo?i trang ph?c công s? thì áo vest n? là m?t trong nh?ng trang ph?c g?n g?i và không th? thi?u c?a b?t kì ch? em công s? nào. ?? ?ón ??u m?t mùa hè r?c r? nh?t, chúng tôi xin gi?i thi?u t?i các b?n n? 8 ki?u áo vest tay l? tr? trung xinh x?n nh?t mà chúng tôi ?ã kh?o sát và l?a ch?n ra. Cùng khám phá b?n nhé !

1- Áo vest tay l? m?t khuy, màu cam n?ng ??ng

ao-vest-nu-tay-lo-han-quoc-he-thu-1Áo vest n? tay l? màu cam n?i b?t
Màu cam là màu c?a s? cá tính và tr? trung k?t h?p v?i ki?u áo tay l?phù h?p v?i mùa hè nóng n?c. Không nh?ng th? ki?u áo m?t khuy còn r?t g?i c?m khoe ???c vòng eo thon g?n không kém ph?n h?p d?n c?a các cô gái n?a nhé!
2- Áo vest tay l? h?ng ph?n thanh l?ch

ao-vest-nu-tay-lo-han-quoc-he-thu-2

Áo vest tay l? màu h?ng ph?n 
Gam màu h?ng ph?n là m?t trong nh?ng gam màu sáng v?i ton nh? nhàng mà h?u h?t các b?n n? ??u yêu thích. ??c bi?t v?i các b?n s? h?u làn da tr?ng cùng vóc dáng h?i g?y m?t chút thì gam màu này s? t?o c?m giác ??m ?à h?n. M?t set ?? t?i k?t h?p bên trong là s? l?a ch?n hoàn h?o cho chi?c áo này.
3- Áo vest tay l? c? nh? màu tím Hu? ??m th?m

ao-vest-nu-tay-lo-han-quoc-he-thu-3Áo vest n? tay l? màu tím 
Ti?p ??n là áo vest ???c may thêm hai ???ng d?c theo thân áo t?o nên ???ng cong duyên dáng, thu hút m?i ánh nhìn. V?i áo vest, không ch? b?n d? dàng k?t h?p cùng nh?ng set ?? m?t màu bên trong mà còn có th? k?t h?p cùng nh?ng chi?c váy li?n thân ho?c váy ôm body c?ng r?t ??p.
4- Áo vest tay l? h?a ti?t b?t m?t cá tính

ao-vest-nu-tay-lo-han-quoc-he-thu-4Áo vest tay l? n?n tr?ng hình h?a ti?t tr? trung
Bên c?nh nh?ng chi?c áo vest tr?n là nh?ng chi?c có h?a ti?t  c?ng ???c nhi?u cô gái ?a chu?ng ?? thay ??i theo nhi?u phong cách khác nhau. Và c?ng ??ng quên nh?ng ph? ki?n nh? ?ai ho?c gi?y cao gót cùng ton n?a b?n gái nhé!
5- Áo vest tay l? không c? cách tân ?ính hoa ng?c

ao-vest-nu-tay-lo-han-quoc-he-thu-5 Áo vest không c? cách tân c?ng là m?t trong nh?ng xu h??ng m?i c?a gi?i tr?
r?t ???c th?nh hành trong th?i gian g?n ?ây. Ki?u áo này không theo khuân
kh?, gò bó nh? ki?u truy?n th?ng mà m?nh m? và còn duyên dáng không
kém n?a. Chi?c khuy ???c thay h?n b?ng m?t nút cài nh? nh? nhàng t?o s?
quy?n r? cho vòng m?t c?a các cô gái.
6- Áo vest tay l? v?i ?? gam màu pastel
Dù có nh?ng ki?u vest cách tân m?i nh?ng nh?ng ki?u vest truy?n th?ng dành cho nh?ng n?i làm vi?c kh?t khe c?ng không th? thi?u ???c. D??i ?ây là nh?ng gam màu ?n t??ng thu hút nhi?u cô gái nh?t trong th?i gian qua.

ao-vest-nu-tay-lo-han-quoc-he-thu-6

Áo vest tay l? màu vàng chanh phong cách, n?ng ??ng lan t?a ??n m?i ng??i.

ao-vest-nu-tay-lo-han-quoc-he-thu-7

Màu h?ng c?c n?i b?t cho nh?ng b?n có làn da tr?ng mu?t.

ao-vest-nu-tay-lo-han-quoc-he-thu-8

Màu tr?ng tinh t? t?o c?m giác ??m ng??i cùng vi?c c?c d? k?t h?p v?i b?t kì set ?? tr?n hay hoa bên trong n?a nhé!

Trên ?ây là nh?ng ki?u vest khó c??ng v?i b?t kì cô gái nào, hãy nhanh tay s? h?u cho mình nh?ng b? cánh tuy?t v?i nh?t này b?n nhé!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *