Áo khoác d? Kim Tan cho teen n? ch?a bao gi? h?t hot

Áo khoác d? Kim Tan ch? y?u là nh?ng chi?c áo d? ???c may dáng blazer suông dài c? ?i?n nh?ng ???c cách ?i?u khá nhi?u nên v?n t?o ???c s? tr? trung t??i m?i. Chính vì l? ?ó, dù ?ã xu?t hiênh trên th? tr??ng th?i trang ???c 2 n?m nh?ng nh?ng m?u áo này v?n làm ?iên ??o các cô nàng yêu thích phong cách Hàn Qu?c. D??i ?ây mình xin gi?i thi?u t?i các b?n 5 ki?u khoác d? siêu hot trong mùa ?ông n?m nay.

1.Khoác d? Kim Tan c? vest tay dài:

ao-khoac-da-kim-tan-1
Chi?c áo ???c thi?t k? v?i ki?u c? vest to, dài tay, túi gi? dáng d?c hai bên eo. Màu s?c ch? ??o c?a áo là s?c h?ng nh?t nh? nhàng. V?i chi?c áo ??y v? n? tính này, b?n nên m?c cùng áo trong màu tr?ng cùng túi ?eo size to ??ng màu.

2.Áo khoác Kim Tan tay dài m?t khuy k? s?c caro màu ghi sáng:

ao-khoac-da-kim-tan-2
Chi?c áo s? d?ng màu ghi làm màu ch? ??o. ?i?m nh?n c?a áo là s? d?ng h?a ti?t k? caro b?t m?t tr?ng ?en xen k?. ?? item thêm ??p và th?i trang, b?n nên m?c cùng áo trong t?i màu ?i cùng ph? ki?n s?c ?en nhé. N?u mu?n phá cách hãy m?nh d?n ph?i cùng túi tua rua xem.

3.Khoác d? Kim Tan c? d?ng tay dài:

ao-khoac-da-kim-tan-3
Áo ???c thi?t k? v?i ki?u dáng dài tay, c? d?ng ?m áp. Hai bên s??n là túi gi? dáng d?c cùng khuy ?ính trang trí ? ph?n ?ng tay và thân áo. Tuy s? d?ng tông màu xanh ?en nh?ng chi?c áo v?n vô cùng tr? trung và sành ?i?u. C? ki?u l?n màu áo ??u r?t d? l?a ??, b?n có th? tùy ý k?t h?p mà không s? b? l?c tông nhé.

4.Khoác d? Kim Tan c? b? dài tay:

ao-khoac-da-kim-tan-4
Thêm m?t m?u áo ??n s?c n?a cho ki?u áo Kim Tan. Màu vàng chanh ???c s? d?ng cho ki?u áo này. Cùng v?i chi?c c? b? r?ng và ???ng gi? t?i d?ng ngang ??y cá tính, chi?c áo là s? l?a ch?n hoàn hào cho cô nàng chu?ng phong cách sang ch?nh cá tính.

5.Khoác d? Kim Tan dáng dài c? vest r?ng:

ao-khoac-da-kim-tan-5
Chi?c áo có ki?u dáng suông truy?n th?ng, c? vest b? r?ng, tay dài, túi dáng d?c hai bên thân. S?c áo ch? ??o là rêu xám v?i h?a ti?t caro vuông xanh n?i b?t. Ki?u áo ???c thi?t k? dài quá g?i nên các cô nàng có chi?u cao khiêm t?n lên l?u ý khi m?c nhé, tránh ?i cùng b?t cao c? s? khi?n ng??i b? chia khúc ng?n l?i.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *