Áo vest blazer dáng dài th?i trang cho b?n n? n?ng ??ng

Nói ??n phong cách tr? trung, n?ng ??ng không th? không nh?c t?i nh?ng chi?c áo vest blazer n? dáng dài. Nh?ng chi?c áo khoác blazer không ch? ?em l?i cho các b?n m?t phong cách tr? trung, kh?e kho?c mà còn r?t d? ?? ph?i ho?c làm n?i b?t b? ?? nào ?ó khi k?t h?p cùng chúng. Chúng ta hãy cùng xem qua nh?ng m?u áo vest n? blazer dáng dài ngay sau ??y nhé.
ao-vest-blazer-nu-dang-dai-1Áo blazer n? dáng dài màu xanh coban th?i th??ng
H?p cho c? nh?ng b?n teen hay c? nh?ng quý cô n?ng ??ng, tr? trung ch?n v?n phong. Chi?c áo vest blazer dáng dài này có màu s?c xanh tr? trung cùng c? vest t?o s? n?ng ??ng và t??i m?i.
ao-vest-blazer-nu-dang-dai-2N?i b?t v?i m?u áo blazer tông màu vàng ?n t??ng
Thêm ?i?m nh?n v?i ph?n c? tay may len và s?c vàng làm t?ng v? t??i sáng, tr? trung c?a chi?c áo.
ao-vest-blazer-nu-dang-dai-3?i?u ?à h?n v?i áo vest blazer màu h?ng c? ch? K
Hay ?i?u ?à h?n v?i chi?c áo blazer dáng dài màu h?ng t?o c?m giác duyên dáng, thanh l?ch.
ao-vest-blazer-nu-dang-dai-4H?a ti?t k? caro c?a chi?c blazer m?t cúc s? làm b?n t? tin h?n
Thêm m?t chút phong cách n?ng ??ng h?n v?i chi?c áo blazer dáng dài có h?a ti?t k? ô cá tính trên n?n v?i xanh tr? trung, phong cách.
ao-vest-blazer-nu-dang-dai-5Hay m?t chi?c áo blazer màu tr?ng tinh khôi 
Phong cách thanh l?ch, d?u dàng v?i màu tr?ng tinh khôi và s? ??n gi?n c?a chi?c áo blazer này nh?ng v?n toát lên s? t??i tr? và n?ng ??ng.
ao-vest-blazer-nu-dang-dai-6Áo vest gam màu xanh da tr?i pastel c?ng là m?t l?a ch?n hay ho
Nh? nhàng, thanh mát h?n v?i gam màu xanh và tr? trung, n?ng ??ng v?i áo vest blazer dáng dài. M?t s? k?t h?p không th? ?n ý h?n mang ??n m?t chi?c áo vest blazer tuy ??n gi?n nh?ng vô cùng hút m?t.
ao-vest-blazer-nu-dang-dai-7
Hay b?n thích màu xanh c?a thiên nhiên h?n thì áo vest blazer dáng dài có th? k?t h?p r?t ??p v?i gam màu xanh c?m nh? nhàng nhé.
ao-vest-blazer-nu-dang-dai-8
?i?u ?à, n? tính v?i chi?c áo vest blazer dáng dài màu h?ng ph?n
?ó là 8 m?u áo vest blazer dáng dài mà tôi mu?n gi?i thi?u ??n các b?n, hy v?ng các b?n có th? ch?n ???c nh?ng m?u áo vest blazer dáng dài h?p ý c?ng nh? h?p c? dáng n?a.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *