B? vest công s? c?c tay mùa hè thu cho b?n n? giáo viên

Có m?t b? áo vest công s? v?a thanh l?ch , tr? trung ?? lên gi?ng ???ng là ?i?u giáo n? viên nào c?ng mu?n . V?y làm sao ?? ch?n ???c ki?u dáng , màu s?c nào thì h?p v?i gi?ng ???ng ? Cùng nhau tham kh?o nh?ng b? vest c?c tay, v?a phù h?p v?i th?i ti?t oi b?c mùa hè mà l?i v?a th?i trang, v?a có th? th? hi?n phong thái l?ch s?, tao nhã c?a m?t cô giáo v?i c? h?c sinh và ??ng nghi?p các b?n nhé !
bo-vest-nu-cong-so-coc-tay-mua-he-1

B? vest công s? c?c tay , chân váy màu ?? vi?n ?en n?i b?t
B? vest c?c tay này v?i nh?ng chi ti?t nh?n ??n gi?n nh? ph?n k? ?en ? c? tròn và hai chi?c túi áo bên hông nh?ng c?ng ?? ?? các b?n giáo viên khoe dáng ??p, l?i thanh l?ch, l?ch s?.
bo-vest-nu-cong-so-coc-tay-mua-he-2Trang nhã v?i b? vest c?c tay màu ghi sáng vi?n ?en không c? Hàn Qu?c 
M?t thi?t k? ??n gi?n nh?ng ?n t??ng h?n nh? chi?c c? áo ???c cách ?i?u và v?t áo vi?n ?en, cùng màu v?i áo bên trong cùng màu s?c xám ?em l?i s? chuyên nghi?p, thanh l?ch cho m?i cô giáo.
bo-vest-nu-cong-so-coc-tay-mua-he-3B? vest c?c tay không c? cách ?i?u ki?u peplum màu ?en tuy?n 
C?ng v?n là nh?ng b? ?? ??n gi?n nh?ng ? b? ?? này có v? n? tính h?n v?i chi ti?t tay b?ng cùng chi?c c? cách ?i?u. Tuy nguyên m?t màu ?en ??n ?i?u nh?ng l?i d? dàng khoe dáng, che ?i khuy?t ?i?m và t?ng thêm s? d?u dàng.
bo-vest-nu-cong-so-coc-tay-mua-he-4B? vest n? màu ghi ph?i vi?n , c? hai ve hai cúc truy?n th?ng

bo-vest-nu-cong-so-coc-tay-mua-he-5B? vest n? màu ghi s?m c? hai ve bi?n ki?u x?p ly
bo-vest-nu-cong-so-coc-tay-mua-he-6Tr? trung v?i b? vest màu xanh da tr?i vi?n tr?ng c?c b?t m?t
bo-vest-nu-cong-so-coc-tay-mua-he-7Ch?ng ch?c h?n v?i b? vest n? c?c tay màu tím hu? c? hai ve ph?i vi?n k? s?c tinh t?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *