??ng c?p chuyên nghi?p v?i b? vest ??ng ph?c n? màu ?en cho gi?i v?n phòng

Nh?ng b? vest ??ng ph?c màu ?en t? lâu ?ã g?n li?n v?i gi?i v?n phòng công s?. Chuyên nghi?p , l?ch s? nh?ng c?ng không kém ph?n n? tính, d?u dàng mà m?i b? ??ng ph?c, m?i ki?u ?em l?i. Chúng ta hãy cùng ng?m m?t s? b? vest ??ng ph?c n? màu ?en cho gi?i v?n phòng ngay sau ?ây ?? hi?u rõ và có s? l?a ch?n phù h?p h?n nhé.
ao-vest-nu-dong-phuc-mau-den-1 Chân váy bút chì cùng áo vest tay dài là b? ??ng ph?c ??n gi?n mà l?i ??p. Chi?c áo vest v?n thô c?ng nay ???c c?i ti?n v?i nh?ng ???ng may t? m? làm cho nó thêm uy?n chuy?n và n? tính h?n.
ao-vest-nu-dong-phuc-mau-den-3 Hay k?t h?p v?i qu?n jean v?i c?ng r?t phù h?p n?a. Cài thêm chi?c n? x?p li ? áo s? mi tr?ng l?i càng thêm n? tính, d?u dàng mà không làm m?t ?i phong thái ??ng c?p chuyên nghi?p.
ao-vest-nu-dong-phuc-mau-den-3 Cách ?i?u h?n m?t chút v?i ph?n v?t áo vest có chi ti?t x? nh? thêm n? tính và d?u dàng h?n.
ao-vest-nu-dong-phuc-mau-den-4 B?n c?ng có th? m?c theo phong cách gile ?? thêm ph?n nghiêm túc, chuyên nghi?p v?i áo s? mi sau ?ó ??n áo gile ?en và vest.
ao-vest-nu-dong-phuc-mau-den-5 B? vest này thêm phong cách n? tính duyên dáng nh? cách ?i?u ph?n c? tròn và hai túi bên ng?c vi?n kim lo?i sang tr?ng mà không làm m?t ?i v? chuyên nghi?p v?n có.
ao-vest-nu-dong-phuc-mau-den-6 Quý phái, g?i c?m h?n v?i b? vest ??ng ph?c v?i ?uôi cá ph?n v?t áo kèm thêm chi?c áo s? mi l?a ?? c?ng ???c thêm n? ?uôi cá.
ao-vest-nu-dong-phuc-mau-den-7 Hay n? tính, hi?n th?c h?n v?i b? vest ??ng ph?c không c? ??n gi?n, ???c nh?n ???ng l?a xám ? túi áo hai bên hông kèm theo chi?c áo s? mi c? tròn t?ng thêm nét duyên dáng.
ao-vest-nu-dong-phuc-mau-den-8 Ho?c h?i h??ng tr? trung, n?ng ??ng mà v?n chuyên nghi?p v?i chi?c áo vest và chân váy bút chì ?en ?i kèm c?i áo s? mi cách ?i?u h?a ti?t caro.
Xem xong nh?ng m?u b? vest ??ng ph?c n? màu ?en trên ch?n h?n r?ng b?n ?ã có l?a ch?n cho b? vest ??ng ph?c c?a mình ho?c c?a c? team r?i ?úng không ?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *