Nh?ng m?u áo khoác d? h?ng tuy?t ??p cho tín ?? Pinkstyle

Nói t?i màu h?ng là nói t?i màu c?a tình yêu, s? lãng m?n, màu c?a hy v?ng và nh?ng gì t?t ??p nh?t. S?c h?ng luôn ?em t?i cho ta xúc c?m tích c?c, d? ch?u và ?m áp. ?ây c?ng chính là màu ???c nhi?u cô gái yêu thích nh?t b?i nó th? hi?n s? n? tính, tr? trung, vui t??i ??y s?c s?ng. B?n có ph?i là là m?t tín ?? pink style không? N?u có thì ??ng b? qua bài vi?t d??i ?ây gi?i thi?u v? 5 m?u khoác d? h?ng tuy?t ??p ?ang s?t sình s?ch nh?ng ngày qua nhé.

1.Khoác d? dáng dài c? tròn:

ao-khoac-da-nu-mau-hong-1M?u áo ???c thi?t k? v?i ki?u c? tròn, tay cùng thân áo dài v?a ph?i. Màu h?ng pastel ???c dung làm ch? ??o khi?n m?u áo tr? nên th?t thanh l?ch, trang nhã. V?i thi?t k? này, b?n nên ph?i cùng áo và qu?n ?en, thêm chi?c kh?n c? satin vuông ?? s? t?ng thêm b?i ph?n quý phái.

2.Khoác d? c? vest dài tay:

ao-khoac-da-nu-mau-hong-2Áo d? có dáng dài v?a ph?i, c? vest b? r?ng, dài tay. ?i?m nh?n chính là 2 hàng khuy ??i x?ng doc thân áo cùng tông. Vi?c s? d?ng tông màu h?ng ?ào khi?n m?u thi?t k? tr? nên tr? trung ??y s?c s?ng. Ph? ki?n phù h?p là b?n nên ph?i cùng áo len ?en cao c? cùng qu?n t?t da chân cùng tông.

3.Khoác d? h?ng ph?n c? tròn:

ao-khoac-da-nu-mau-hong-3
Thêm m?t thi?t k? dáng dài c? tròn cho b?n. Gi?ng m?u áo m?t, chi?c áo này có ki?u dáng c? tròn nh?, dáng và tay áo dài v?a phái. ?i?m khác bi?t là thi?t k? s? d?ng tông màu h?ng ph?n làm ch? ??o cùng ???ng n?i thân rõ nét hai bên tà. Chi?c áo s? tr? nên vô cùng thanh l?ch và n? tính n?u b?n k?t h?p cùng áo trong tr?ng c? cao cùng ph? ki?n hoa tai nh? h?ng ??m ??y.

4.Khoác d? c? vest dáng suông

ao-khoac-da-nu-mau-hong-4
M?u thi?t k? có ki?u dáng khá l? m?t v?i dáng áo h?i gi?ng hình qu? lê, r?ng v?a ph?i ? ph?n thân và h?i bó sát ? ph?n chân. ?i?m nh?n c?a áo là 3 khuy 2 hàng ?ính d?c thân cùng ph?n túi gi? dáng chéo bên eo. Thêm vào ?ó, vi?c l?y tông h?ng ??m làm màu chính khi?n chi?c áo tr? nên n? tính và th?i trang.

5.Khoác d? dáng dài c? tim:

ao-khoac-da-nu-mau-hong-5
Cá nhân mình cho r?ng m?u thi?t k? này khá h?p v?i ?? tu?i t? 30 ??n 40. Chi?c áo có ki?u dáng r?t th?i th??ng v?i dáng dài v?a ph?i, c? tim s? sâu, tay ?ng loe quý phái. ?i?m nh?n c?a áo là túi dáng d?c b?n to phía eo cùng cùng hàng khuy gi?u khéo léo. T?t c? t?o nên m?t chi?c khoác d? mà ai m?c vào c?ng tr? nên th?t th?i trang và ??ng c?p.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *