Th? ngay set b? áo vest phong cách tr? trung phá cách m?i nh?t

Do tính ch?t công vi?c nên r?t nhi?u n?i yêu c?u các nhân viên ph?i m?c b? vest ??ng ph?c. Khi ngh? ??n lo?i trang ph?c th?i trang công s? này ?t h?n nhi?u quý cô s? ngh? ??n s? c?ng nh?c và gò bó. ??p tan nh?ng suy ngh? tr??c ?ây v? vest v?i th? ngay set b? áo vest phong cách tr? trung phá cách m?i nh?t nhé!

1.Set b? ?? áo vest – qu?n sort cá tính

V?i set ?? áo vest-qu?n sort các nàng ch?c ch?n s? trông th?t cá tính, hi?n ??i. ?? có m?t set ?? hoàn h?o b?n có th? ph?i kèm môt c?p kính mát và m?t ?ôi giày cao gót nhé!

thu-ngay-set-bo-ao-vest-nu-phong-cach-tre-trung-pha-cach-moi-nhat-1

b? vest n? màu ??thu-ngay-set-bo-ao-vest-nu-phong-cach-tre-trung-pha-cach-moi-nhat-2

N? tính v?i set b? ?? áo vest h?ng.

2.M?nh m? v?i b? áo vest h?a ti?t k? s?c nhí

Ngoài ra b? áo vest h?a ti?t c?ng là m?t l?a ch?n không t?i ?âu nhé! ???c thi?t k? chi?t eo nh? nhàng cùng ph?n khuy l? m?t giúp tôn lên nh?ng ???ng cong quy?n r? c?a ch? em.

thu-ngay-set-bo-ao-vest-nu-phong-cach-tre-trung-pha-cach-moi-nhat-3
3.Cu?n hút v?i b? vest suit ?? booc ?ô

Còn b? vest suit ?? booc ?ô phóng khoáng và phong cách ti?p theo ?ây th?t s? là l?a ch?n tuy?t v?i, v?i tính linh ho?t cao. Hãy ph?i cùng m?t ?ôi giày th? thao và m?t c?p kính râm ?? t?o nét tr? trung và n?ng ??ng.

thu-ngay-set-bo-ao-vest-nu-phong-cach-tre-trung-pha-cach-moi-nhat-4

4.B? vest ph?i túi b?n l?n dáng dài n?i b?t

?n t??ng h?n, b?n có th? l?a ch?n cho mình B? vest ph?i túi b?n l?n n?i b?t. Chi?c áo này ???c d? báo s? là hot-trend c?a mùa th?i trang n?m nay không ch? vì nh?ng ???ng may chu?n xác giúp chi?c áo r?t g?n gàng, tr? trung mà còn nh? ki?u túi ???c thi?t k? b?n to ?n t??ng. thu-ngay-set-bo-ao-vest-nu-phong-cach-tre-trung-pha-cach-moi-nhat-5

5.Duyên dáng v?i b? vest c? cách ?i?u Hàn Qu?c

Ti?p theo ?ây là m?t b? vest c?c d? ph?i trang ph?c. Chi?c qu?n ???c thi?t k? dáng ôm giúp tôn lên chi?u cao và khoe ???c ?ôi chân th?ng c?a b?n.

thu-ngay-set-bo-ao-vest-nu-phong-cach-tre-trung-pha-cach-moi-nhat-6

6.Th?i trang v?i b? vest n? màu tr?ng

??n gi?n nh?ng r?t th?i trang có l? là lí do l?n nh?t giúp b? vest này ???c r?t nhi?u ch? em yêu thích. Chi?c áo ???c thi?t k? theo ki?u c? ?i?n nh?ng trên n?n gam màu tr?ng thanh khi?t giúp set ?? trông v?n r?t phong cách.

thu-ngay-set-bo-ao-vest-nu-phong-cach-tre-trung-pha-cach-moi-nhat-7

7.B? vest màu vàng da bò ph?i ?ai n?ng ??ng

Cu?i cùng là B? vest ph?i ?ai n?ng ??ng. Gam màu n?n nã ???c ph?i cùng ph?n ?ai chi?t eo không ch? tôn lên nh?ng ???ng cong c? th? mà còn t?o ?i?m nh?n cho c? set ??.

thu-ngay-set-bo-ao-vest-nu-phong-cach-tre-trung-pha-cach-moi-nhat-8

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *